Bilaterale akkoorden Latijns-Amerika

Elke academiejaar kunnen vier studenten die een master volgen met Spaans (Letterkunde of Taalkunde) een semester doorbrengen in Latijns-Amerika. Via een bilateraal akkoord beschikt de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte over twee plaatsen aan de Universidad Nacional de La Plata (Argentinië) en twee plaatsen aan de Universidad Alberto Hurtado (Santiago de Chile).

Wie belangstelling heeft om zijn master 2015-2016 gedeeltelijk in Latijns-Amerika af te leggen, kan zich in zijn derde Bachelor kandidaat stellen door vóór 15 febrero 2015 een mail te sturen naar prof. Ilse Logie (), coördinator van deze akkoorden.

Deze mail bevat alle gegevens over de tot dusver afgelegde studie en is vergezeld van een motiveringsbrief in het Spaans. De selectie zal worden gemaakt op grond van studieresultaten (om te kunnen vertrekken, moet de student volledig geslaagd zijn in Ba3) en motivatie (prioriteit voor studenten met onderzoekstaak en scriptie Spaans). Een Erasmusbeurs in Ba3 is geen beletsel voor een verblijf in Chili of Argentinië. Er zijn voor deze bestemmingen geen beurzen – wel een beperkte tussenkomst in de reiskosten. De inschrijving aan de Zuid-Amerikaanse universiteiten is gratis, en de levensduurte ligt naar Europese normen betrekkelijk laag.

Precieze modaliteiten van het verblijf worden bekeken in functie van de talencombinatie, de desiderata van de individuele student, en de praktische haalbaarheid van een en ander.